Zoeken in deze blog

woensdag 27 augustus 2008

strandvondsten: boegbeelden en jutten

Theunisje Engelen was de weduwe van Cornelis Vlieland, de over- over- over- overgrootvader van Cornelis Vliet Vlieland. Opa Cornelis heeft heel wat reizen gemaakt in zijn leven. En zoals iedereen weet: wie veel reist kan veel verhalen. Maar daar komen we nog op terug. Eerst maar aandacht voor zijn eerzame weduwe. Net zo'n lief vrouwtje als Kikkert naast de Taveerne tekende. Maar zij was ook een beetje ondeugend en hield zich bezig met een oud Noordwijkse vorm van bestaan: het jutten . Lees het verslag en huiver!
Te veel letters voor de ongeduldige lezers? Kijk naar deze videoclip. Jammer genoeg niet van Vlieland, maar ook van Terschelling komt een mooie impressie van het leven van de jutter, kijk maar !

ARA:Notarieel Archief Noordwijk;nr 6289, folio 5: Op huyden den 12 februari
1692 compareerden voor mij Adrianus Mens, Notaris publyc bij den Ed. Hove
van Holland geadmitteerd tot Noordwijk residerende en de voorden getuygen
naergenoemd, Cornelis Florisz Duyndam, Corn. Arendsz Soldaet, Engel
Cornelisz vinck, Cornelis Jansz van der Schalck, Teunis Willemsz Burgers,
Jan jansz Plug, Ary Gijsz. Bom, Trijn Cornelisd,; huysvrouw van Engel
Huybertsz Coetebout ende Theunisje Engelen, weduwe van Cornelis de
Vlielander, allen van competente ouderdom. Ende verklaerden zy comparanten
allen woonend tot Noordwyck op Zee ter requisitie van Jacob jansz
Sonnevelt, zeevonder aldaar, waerachtig te wesen dat hen deposanten op een
vrijdag 's morgens omtrent de klocke twee uyren geweest synde den 22
december 1690, op de Noortwycksche strant waren gevonden en geberg zekere
lakenen alddaar aangekomen wesende. En dat vervolgens sij deposanten nog
verklaren, namentlijk eerst Cornelis Florisz.( Duijndam) voornoemt. dat op
den 27 december 1690 te sijnen huise door Jacob Bancke (Uijtenhove) en de
voorsz. requirant beyde als zeevonderen gehaelt ende door hem deposant aan
haer luyden overgelevert geworden seijnde 18 ellen laecken, ende naderhandt
door Jacob Bancken off deszelfs dochter nog 7 ellen, maeckend 't saemen 25
ellen. Item Cornelis Arends. Sodaet, datmede in twee distincte malen te
weten op kerstavond en enige dagen daarna in de voorseyde jare 1690 seyner
huize door de voorn. requirant en Jacob Bancke, geassisteert, met schout
ende gerechte an Noortweyck voorseyd, gehaald ende van daarmede genomen
seyn 12 ellen laeken. Item Engel Corneliz. Vinck dat mede ten zijnen huis
door de requirant ende Jacob Bancke op den voorseyde 27 december 1690,
gehaelt ende meedegenomen seyn elf en half ellen laecken. Item Cornelis
Jansz. v.d. Schalck dat door synen huisvrou eenige dagen naer kerstmis,
anno 1690 voors.ten huize van voorn. Jacob Bancke gebracht ende aen
denselve overgelevert was elfellen laeke. Item Theunis Willemsz. Burger dat
insgelycks op den 24 December 1690 van syn huis door de huysvrou van
genoemde Jacob Bancke, gehaelt ende meedegenomen is, omtrent vijf ellen
laecken.←
Item Jan Jansz. Plugh verklaert mede door syn huysvrou eenige dagen naer
kerstmis ten huise van genoemde Jacob Bancke ende aan deszelfs huiysvrou
overgelevert te zijn vier ellen laeken. Iten Ary Gijsz. Bom, verklaart dat
mede op den vermelde 24 december 1690 door de huyvrou van Jacob Bancke te
sijnen huise vandaangehaelt ende bij denselven mede genomen is thien ellen
laecken.←
Item Trijn Cornelis huisvrou van Engel Hujbertsen dat ingeleid ten tijde
van voors. door genoemde huisvrouw van Jacob Bancke te haren huise gehaelt
ende bij denselve medegenomen is elf ellen laecken. Ende wyders Teunisje
Engelen, wed. van Cornelis de Vlielander dat te haren huise door de voorn.
requirant ende Jacob Bancke geassisteert met den edele gerechten van
Noordwijk voornoemd gehaelt ende bij denselven medegenomen sijn vijf ellen
laecken, verklaren allen de voorgemelden deposanten int vorder ook
gesamentlijck daar allelen de laeckenen als hiervoor ten huize van Jacob
Bancken gebragt off aan hem of deszelfs huijsvrouw overgelevert geweest
sijn van't voorsegd gevondene ende haer luijden gebergde laeckenen.
Compareerden mede Jacob Jansz. Admiraal ende Claas Pietersz Brama, beijde
wonend tot Noortwijck off tot Nootwijck op Zee ende verklaren, mede ten
verzoecke als vooren dat sijn deposanten op Zondach agtermiddag geweest
sijnde den 13 Januarij laatst leden met een andere geweest sijn ten huijse
van genoemde Jacob Bancken ende aldaer bij de haard sittende, Uytten mondt
van de huijsvrou van genoemde Jacob Bancken hebben gehoort ende verstaen
dat sij al voor vijftig guldens van de voorsz. laeckenen onder har geslagen
hadde verkocht.←
Compareerden mede Jan Gijsbertsz. v. Sonnevelt mede woonende tot Noortwijck
op Zee ende verklaerde ten versoeke alsvooren, hoe waer is dat in de maandt
van december 1690, hij deposant beneffens de requirant en jacob Bancken en
deszelfs zoon en de anderen meergesamentlijck seeker ochooft met wijn dat
mede op de voorseijde strant aldaer aengecomen was, op de wagen van
genoemde Cornelis Florisz. hadden opgehopen ende dat hij deposant Cornelis
Florisz. verklaert 't selven ochooft met desselfs waegen en paerden alsdoen
gebracht te hebben ten huize van genoemde Jacob Bancke,ende 't selve aldaer
met hulp ende assistentie als vooren afgelost ende ingeslagen te hebben.←
Weijders niet getuygende presenteerende sij deposanten elck hun
gedeposeerde 't allen tijde desnoots ender versocht weesende nader met
sollemneele ede te stercken.←
Aldus geschiet ten huijse van den requirant ten presentie van Job Dirksz.
van Velsen ende Pieter Teunis Geelenhuisen als getuygen hiertoe versogt.←
Dit merck gestelt bij Cornelis Floris. duyndam←
Engel Cornelissen vinck←
dit merck gestelt bij Cornelis Jans van der Schalck←
dit merck gestelt door J.Janse Plugh←
dit merck gestelt bij teunis willem Burger←
Ary Gijse Bom,←
Trijn Cornelis←
dit merck gestelt by Theunisje Engelen←
Jacob Jansz Admiraal←
Claes Pieters Brama←
Jan Ghijsberts van Sonnevelt←
Job Dircks van Velsen←
Pieter Teunis. ←
Adr. Mens ←