Zoeken in deze blog

woensdag 28 oktober 2009

Engel Arieszoon Vlieland

In het jaar 1763 op 31 januari arriveert Engel Arents Vlieland van Katwyk te Oostende.
Op 18 juli 1767 vaart Engel A. Vlieland vanuit de Maas naar Londen. Had te doen met zijn dagelijkse werk - vrachtvaren. Over de hele wereld varen Engel, zijn broer Aldert, en zijn neven Cornelis, Jeroen en Willem. Neef Cornelis is de vader van Grietje Vlieland en de opa van Cornelis Vliet Vlieland. Zo, dat was een heel familieonderonsje in een notedop! Kunt u het nog volgen? Anders nog maar een keertje overlezen, went vanzelf.In ieder geval ergens op de wereld was er altijd wel een Vlieland met een vrachtje onderweg.
Wat je aan rijkdom bij elkaar kon vergaren met varen valt op te maken uit het testament van Engel Aries. In 1781 komt hij op 55 jarige leeftijd te overlijden, zijn laatste én 4e echtgenote, twee zoons uit een eerder huwelijk en de dochter van Aagje uit haar eerdere huwelijk met Cornelis Pieters van der Plas, zijn de erfgenamen. Zo. Dat was de geschiedenis. Leest u nu zelf even de akte door, spaart Noortukker een heleboel adem. Vertelt zichzelf in ' het verhaal van twee dorpen' zoals de nazaten van nu het laten zien in 'a tale of two country's'!
uit de:
Noordhollandsche courant
09-04-1779

ZEE-TYDING.

MAANDAG den 5 April
Te Hellevoet en de Maas G. Schepen, van Leith, E. A. Vlieland, K. K. Raak, beide van NewCastle, J. Liekle.van Morlaix, C. Karels, van Guernzy, en vertrokken C. Hendriks, na London, J. M. van Deil,

TESTAMENT
Heden den 10 juny 1781 compareerden/ voor my mr Pieter Boers Notaris/ Publieq bij den Hove van Holland/ geadmitteerd tot Catwijk Residerende/ ter Ensentie van de nagenoemde getuygen/ de eerbare Aagie Dirksd van duyne weduwe/ van en in gemeenschap van goederen getrout/ geweest zijnde met Engel Arysz Vlieland./ Alsmede Hendrik Arendsz Vlieland en Jan Schooneveld in queliteit alvolgens/ de testamentaire dubortie door gemelde/ egteluiden op den 31 mey 1763 voor/ de notaris mr Pieter Boers en getuigen/ alhier gepasseerd en door de voornoemde/ Engel Ariz Vlieland met de dood/ geconformeerd gestelde voogden over Ary/ en Hendrik Vlieland nagelaten minderjarige/ kinmderen van de voornoemde Engel Arys/ Vlieland door hem in voor gaande/
huwelijk verwekt by Aagie Hendriksd Steenwijk zijnde zij eerste comparante/ in haar selve en de twee laatsen comparanten/ in hunne gemelde qualiteit geregtigt/ tot de boedel tusse de eerste comparant/ en haar voornoemde overleede man in het/ gemeen beseeten en door laatstgemelde/ mette dood ontvreemt en nagelaaten/ Wonende de eerste Comparante te Catwijk/ aan Zee De tweede Comparante te Noordwijk/ aan Zee en de laatste comparante te Noordwijk/ binne./ En verklaarde de Comparanten den/ voormelde boedel al voor gemeld/ te hebben geschat geschijden en verdeeld/ en welk hun aandeel volgen deselfe te/ hebben ontfangen geduurende de tweede/ en derde comparanten in hunne/
De testamentaire dispositie/voor voorgemelde egteluyden/ op den 31 Mey 1765 voor / en notaris mr Pieter Boers/ en getuigen alhier gepasseerd/ en door de voornoemde/ Engel Aryz Vlieland met/ de dood geconsumeerd/ en thoofd aan den intent -aansence/ zijn voorgemelde nagelaten/ weduwe Aegie Dirksd van/ Duyn voor een Neegende/ part en voor het overige/ zijn twee voorkinderen/Ary en Hendrik Vlieland/ voor hem in eerder/ huwelijk verwekt aan/ Aagie Hendriksd Steenwijk/ zullen de het geene tot/
deesen boedel behoort/ alhier werde gebragt als/ deelbaar Conform den/ inventaris der boedel op/ heede gepasseerd en/ volgens begeerte van den / voorgemelde egte luiden/ in hier voorschreven testament/ geinsereerd tot zoodanige/ prijse als al het zelve door/ neutrale persoonen is/ getakxeert geworden/ en gesteld in gulden van/ twintig stuyvers en penningen/ naar advenent van dien/ als volgt/
Eerstelijk werd op den staat/ als deelbaar gebragt den/ contante penningen op den/ inventaris der boedel/Folio ingebracht ter/ somma van ....f 80,-
Nog werd in ontvang en al/ delbaar gebragt het hand/ schrift tan laste van/ Amerik Schaap van datum/ 5 februari 1763 op den / inventaris al Voorgebragt/ een capitaal groot Een honderd/ Agt en tagtig gulden met/ de intrest a Vierpercentp/ op t selve vercoopen/ l seedert den 5 february/
1780 tot de aflodssinge toe4/ tesaame ter somme...f 195,--
Nog werd als deelbaar/ gebragt een huys en erve/ staande en de geleegen in/ het dorp Catwijk aan Zee/ door de overleedene en zijn/ nagelate weduwe zelfs/ bewoond en gebruykt/ geweest belent ten oosten/ Teunis Vooys ten westen/ Jacob Huyge van Duijnen/ en Jacob Willems Kuyt/ ten zuyden Gysbert Klok/ en ten Noorden denWeg/ Zoo al hetselfe door/
twee timmerlieden is getakxeert/ gevonden op den inventaris der/ boedel Folio 3 gemeld en/ alhier al deelbaar gebragt/ ter somma van .... f 460,--
Nog werd als deelbaar ingebragt/ het huyraad inboedel/ meubelen en kleederen en/ verder tot den boedel behorende/ goederen op den inventaris der/ boedel van folio 5 tot folio 13 gecentreert tot zoodanig/ sijnde als al hetselfde door/ twee deskundige trouwelings/ getakxeert geworden op deselve/ inventaris van cost tot Cost/ aangeteekent, te saame/ bedragende een somma/ van .... f 228,--/
Laatstelijk werd al deelbaar/ gebragt het kontant van het/ gemaakte goud en zilverwerk/ op den inventaris der boedel/ Folio 13 verso en 14 gebragt/Volgens taxatie van een/ zilversmit te Leyden tot/ somma van....f64,12/
Somma totaly der/ deelbaare goederen gelden/ en effecten der boedel/ bedragende..f1078,15
Van welke voorentstaande/ deelbare sommen vooralle/ deelingen moet werden/ afgetrokken/ eerstelijk de doodschulden/ van den overleedene op den/ inventary der boedel folio/ investo en 15 geexperfresent/ten somma van f60.16.12/
Nog de doodschulden van / de overleeden voorgemelde/ nagelaten weduwe/ ter gelijke somme van f 60.16.13/
Nog wegen het broederlijk/ bewijs van de overleeden/ twee voorkinderen Ary/ en Hendrik Vlieland door hem/ in eerder huwelijk verwekt aan/ Aagie Hendriksd Steenwijk/ volgens acte van verdichting/ daarvan zijnde ieder vijf en/ twintig gulden der voor/ beijde een somme van f50,--/
Nog het vaderlijk bewijs van/ de als nog minderjarige/ dogter van de overleden/ nagelaten weduwe aan haar/ in een eerder huwelyk werwekt/ by cornelis Pieter van der Plas/ meede volgens acte van/ vertigting daarvan zijnde/ de somma van f25,--/
Nog soude moeten werden/ afgetrokken een intensie ingelevert/ aan Jacob Haesbrouck wegens geleverde/ Turf in de jare 1759.1760.1761 ter/ somma van 31 gulden/ 10 stuyvers/ nog geresolveerd deselve/ voor al nog niet te betalen/ rent alhier alleen voor memorie/
Nog het geene betaald/
aan de chirurghyn Woeltgens/ voor gedane visite en geleverde/ medicamenten by quitanty f 22.11/
Item aan Cornelis Schouten wegens geleverde turf by/quitantie f 19.16/
Item aan burgemeesteren/ van Catwijk aan Zee voor/ verponding en dorpskosten/ by quitantie f3.16/
Item aan de secretarie van / Noordwijk voor het schrijven/ van een Acte van voogdije met/ de zegel by quitantie f 8.10/
Item hetgen betaald moet/ weerden ter weeskamer alhier voor/ 't segelmerk van de acte van/ Leehuijse in het Weesboek f 2.14/
Nog moet werden bijgetrokken/ het geene betaald is voor/ het Taxceeren van het/ huys tot desse boedel/ behorende f 2,--/
Item voor het Taxceeren/ van de meubelen en verdere/ goederen tot dees boedel/ behoorende f2,--/
Nog hetgeene betaald is voor/ cost van een brief van een voorsoon/ van de overledene f 1.2/
Nog moet worden afgetrokken/ hetgeene de heer mr Pieter Boers als notari/ competeerd voor het/ annoteren der goederen/ om de inventari te kunnen/ formeren sijnde vacaatie/ by taxceeren der goederen/ item voor het secruteren en/ groeleren van den inventari/ de boedel en deze staat/ scheiding van mij en verdeeling zijn/ in de vacetie op het passeren/ van deselfe en verschot aan/ zeegel Conto notari en getuygen/ tesamen volgens excerpectie/ een somma van f 52.6/
Nog hetgeene Philippus Hoepeling/ procureur alhier competeert voor verdient salary omtrent het invorderen/ van de reekeningen van het/ handschrift ten koste van/ Amerik Schaap hiervoor den staat folio 2 vesto als/deelbaar gebragt en verdere/ gedane diensten bij moderaties een somma van f10.10/
Nog hetgene de geregtbode voor enige gedane diensten gecompeteerd f10.--/
Laatstelijk wegens vertering/ gevallen op het passeren/ van den inventary en den scheiding en verdeling tesamen f 2.18.8/
Somma Totali van deschulden en kosten der/ goederen f 326.--/
Hetwelck afgetrocken van/ de voorgeschreeven deelbare/ penningen effecten en goederen/ de boedel ter somme van f 1078.15/
Bleyft aan verdeelbare over/ een somme van f 752.8/ dewelke zuyver deelbaar/ overblijvende somma by/ boedel de eene helft/ bedraagt een somma van f 326.4/ en een negende past in de wederhelft een somma van f 41.16/
ende acht negende part van deselfde somme/ van f 334.8/
De overleeden nagelaten/ weduwe Aagie Dirksd van Duyn/ komt uit kragte van de gemeenschap/ de eene helft van het zuyver/ deelbaar provenu der boedel/ een somma van f 376.4/
Nog uit hoofde van het testa/ ment door haar en haar voornoemde overleden man/ gepasseert en door hem met/ de dood geconformeert/ een negende part in de medehelft/ der boedel een somma van f 41,16/ Nog voor haar dood schulden/ ter expiratie van de dood/ schulden van haar voornoemde/ overleeden man hiervoor/ in folio investo gebragt een somma van f 60.16.12/
Nog ter vaderlijk bewijs van/ haar alsnog minderjarige dochter hiervoor folio 5 gebragt expect beweys door haar ten hare coste werd genomen een somma van f 25.--/
Bedragende tesaemen een/ somme van f 503.16.12/
in toedoening vandien/ werd aan haar by dese/ aanbedeeld/
Eerstelijk het kind en erve/ hiervoor folio 3 al/ deelbaar gebragt en alhier/ aanbedeeld wordende ter/ somme van f 460.--/
Nog het huysraad en boedel/
meubelen kleederen een/ verder tot de gemeene boedel/ gehorende goederene hier/ voorop folio 3 vesto ac deelbaar gebragt/ en alhier/ aanbedeeld werdende ter/ somma van f 278.10/
Nog het goud en zilverwerk/ meede tot den gemeente boedel/ behorende zie voor op folio 4/ al deelbaar gebragt is alhier/ aanbedeeld werdende ter/ somme van f 64.12/
Tesamen bedragende een/ somma van f 803.2/
Te mitsdiens te veel /aanbedeeld een somma van f 299.10.4/
Welke teveel aanbedeelde/ somme door haar bij het casseren dezes in contante penningen is goed gedaan/
Ary en Wiilem[doorgestreept]Hendrik/ Vlieland nagelaten minder/ jarige kinderen van de voornoemde Engel Arys/ Vlieland koomen te saamen/ voor hunne vaaderlijke/ erfenisse volgens het/ hiervoormeergemeld/ testament een somma van f 334.8/ En nog voor hun moederlijk erfenis hiervoor folio 5/
breder gemeld tesaame/ een somme van f 50,-- bedragende tesaamen een somme van f 384.8/
Welke voorgemelde somme/ door hunne natemeldene/ voogden bij het passeren/ dezes geheel in contante penningen is ontvangen./ ten bedragen van exentie van alle voor rechtbanken en rechters en speciaal van / den Hove van Holland met verhaal van kosten/aldus gedaan en gepasseerd tot Catwijk aan de Rijn/ ter extentie van Philippus Hoepeling en/ Johannes Hoepeling als getuige.
Dit merck is gesteld door Aagie dircksd van Duijn
Dit merck is gesteld door Aldert Vlieland
Johannes Schooneveld, Pieter Boers, P. Hoepeling en J. Hoepeling)

28 oktober 1725 gedoopt(HV) te Noordwijk aan Zee, doopgetuige Kniertje Rokus, zoon van Arie Cornelis Vlieland en Fijtje Jeroense Waasdorp
12 februari 1781:Het lijk van Engel Vlieland door zijn weduwe Agie Dirks van Duijn om te begraven te Catwijck op See aangegeven in de classis van 3,--